ANONİM ŞİRKET TESCİL İŞLEMLERİ
 

Anonim Şirket Tescil İşlemleri İçin Aşağıdaki Başlıklara Tıklayınız.

 

Dilekçe Örneği

 

KURULUŞ

MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

1. DİLEKÇE

 

2. Yönetim Kurulu Yetki Kararı (2 adet)

 

3. Kuruluş Bildirim Formu (4 adet)

Not: Eğer Şirkette yabancı sermaye var ise formlar ve evrak fotokopileri 3 adet tanzim edilecektir. Şirket müdürü tarafından imzalanıp, formlar doldurulacaktır. : Vekaletname imzalanıyorsa Vekaletname eklenecektir.

4. Ana Sözleşme Fotokopisi (4 Adet)
 

5. Tescil Talepnamesi (Noter)

 

6. Kurucular Beyanı (6102 sayılı TTK Md.349 göre )

 

7. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼ nün ödendiğine dair banka dekontu ve banka yazısı (6102 sayılı TTK Md.345 göre)

 

8. Ortakların Kimlik Fotokopileri (3'er Adet)

 

9. Ortakların İkametgah Belgeleri (3'er Adet)

 

10. Ortakların Adli Sicil Kayıtları (3'er Adet)

 

11.  Kira Kontratı (4 Adet)

 

12. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

 

13. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

 

14. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

 

15. Yabancı uyruklu ortak var ise 1 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti Not: Tescil esnasında şirketlerin potansiyel vergi numarasını gösteren vergi dairesi yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kayıt yaptırırken Yasa gereği Oda Sicil Müdürlüğüne de ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.

ŞUBE AÇILIŞI

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. Şirketin Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğundaki Dosyasında Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin örneği (Onaylı 1 adet) (sözleşmesinin en son hali olacak)

 

3. Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (Onaylı 1 adet)

 

4. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

 

5. Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu tarafından verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine göre hazırlanmış belge

 

6. DİLEKÇE

 

7. Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre alınacak imza beyannamesi (1 Adet Noter Onaylı)

 

8. Şube Açma Kararı (2 Adet Noter Onaylı)

 

9. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)

Kayıt yaptırırken Yasa gereği Oda Sicil Müdürlüğüne de ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.

MERKEZ NAKLİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2.DİLEKÇE

 

3. Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki Dosyasında bulunan varsa önceki değişiklikleriyle beraber ana sözleşmenin son hali (onaylı 2 adet)

 

4. Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (onaylı 1 adet)

 

5. Eski merkezdeki Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.Maddesine göre düzenlenmiş belge

 

6. Ana sözleşmesinin değişen maddelerini gösteren Karar (2 Adet Noter Onaylı)

 

 

7. Genel Kurul Toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 Adet Noter Onaylı)

8.Seçim var ise;
a- Görev Bölümü Yetki Kararı (2 Adet Noter Onaylı)
b- Bu Görev Bölümü Yetki Kararına göre İmza Beyannamesi (1 Adet Asıl)

9.Bakanlık temsilcisi atama yazısı

 

10. Hazirun cetveli; Genel Kurul Toplantı Tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)

Kayıt yaptırırken Yasa gereği Oda Sicil Müdürlüğüne de ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.

GENEL KURUL (OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ)

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE 

 

3. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış şekilde)

(Noter Onaylı 1 ASIL - 1 FOTOKOPİ)

 

4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli) NOT: OLAĞAN veya OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL

TESCİLİ İÇİN YUKARIDAKİ EVRAKLAR DIŞINDA BAŞKA EVRAK GEREKMEMEKTEDİR.

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı. Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu gerektiren Genel Kurullar için tıklayınız.

 

6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu kararı (1 Adet Noter Onaylı) • Yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

 

7. Yetkili olanların karara göre imza beyannamesi (1 Adet)

 

8. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin ve yetkili atananların görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge.

• Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

9. Tüzel ortak, yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı ile tüzel ortağın belirlediği geçek kişi temsilciye dair yetkili organ kararı

10. İç Yönerge var ise; 3 adet

(İç Yönergesini tescil ettiren şirketler tekrar iç yönergesini tescil ettirmeyeceklerdir.)

DENETÇİ SEÇİMİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)

 

4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)

 

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı

 

6. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 Adet Noter Onaylı)

 

4. Tadil Kararı (2 Adet Noter Onaylı)

• Tadil Kararı word dosyası olarak beysehirto@tobb.org.tr adresine mail atılacaktır.

5. Tadil Tasarısı (2 Adet)

 

6. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)

 

7. Bakanlık temsilcisi atama yazısı

SERMAYE ARTIRIMI

A) Sermaye artırımının tescilinden önce yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin kararının ve sermayenin halka arz edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izah namenin tescil edilmesi gerekir.

B) Müdürlüğümüze yapılacak tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler verilir;

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen defterlere yapıştırılmış) (3 Adet Noter Onaylı)

 

4. Tadil Kararı (3 Adet Noter Onaylı)


5. Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir tadil metni (3 Adet)

 

6. Şirket sözleşmesinin ve 6362 sayılı Kanunun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu.((Nakden taahhüt edilen ))6102 sayılı TTK Md.345 göre)


7. 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu. (%004) Tüketici Rekabet Kurulunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki 80000011 Nolu Hesabı (IBAN NO: TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11)


8. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)


9. Bakanlık temsilcisi atama yazısı


10. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı


11. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş Yönetim Kurulu Beyanı (6102 Sayılı TTK Madde 349-457)


12. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

Not: Anonim şirketlerde sermayenin sadece sermaye taahhüdü yoluyla arttırılmasında, şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğu şirketin öz varlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda korunduğuna dair bu bu raporda ayrıca sermayeye eklenecek fonların mevcut olmadığının tespit edilmesi ve belirtilmesi gerekmektedir.

13. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları. Not: Şirket ortaklarının şirketten olan alacakları ayni sermaye olarak kabul edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27.09.2013 tarihli genelgesine istinaden;

a.) Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerekmektedir.

b.) Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebilecektir.

14. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.

15. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

16. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu.

 

17. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.

 

18. Artırılan sermayenin değişik şirket sözleşmesinde taahhüt edilmemesi halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir C)Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, onbirinci fıkrada belirtilen rapor aranmaz.

NOT: Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması durumunda, söz konusu fonlar sermayeye eklenmeden sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz (Sermaye Piyasası Kuruluna dahil olanlar hariç). Ancak, bu fonlarla birlikte ve bu fonların toplam tutarı kadar sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketler dışındaki şirketlerde, bu fonların tamamı ile birlikte daha fazla miktarda sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermayenin artırılabilmesi, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının hazır bulunduğu genel kurulda oybirliği ile karar alınmış olması şartına bağlıdır.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketlerde ise, bu fonların tamamı ile birlikte daha fazla miktarda sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermayenin artırılabilmesi, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının hazır bulunduğu genel kurulda, yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verilmesine bağlıdır.

SERMAYE AZALTIMI

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)

 

4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)

 

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı

 

6. Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)

 

7. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (Denetime tabi olması rapor şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir)

 

8. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir raporu

 

9. Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni

 

10. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri.

 

11. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri

 

12. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOT: Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 9 ve10.maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

TASFİYE GİRİŞ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)

 

4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)

 

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

 

6. Tasfiye Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı (2 Adet Noter onaylı)

 

7. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış İmza Beyannamesi (1 Adet Noter Onaylı)

 

8.Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı -Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. (TTK 536)

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE 

 

3. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)

 

4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)

 

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı

 

6. Görev Bölümü Yetki Kararı (2 Adet Noter Onaylı)

 

7. Yetkili olanların karara göre imza beyannamesi (1 Adet asıl )

 

8. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (2 Adet Noter Onaylı)

 

9. Tasfiye Memuru tarafından hazırlanmış şirketin mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin rapor

TASFİYE SONU

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)


4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (2 adet noter tasdikli)


5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

 

6. Tasfiyeye Sonu Bilançosu (1 Adet asıl genel kurulca onaylı)


7. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu (1 Adet Asıl)

 

8. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket Ana sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca bazı şirketlerde yerel gazete)

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Yönetim Kurulu kararı (2 Adet Noter Onaylı)

NOT:

- Yeni atanan yetkili için T.C.kimlik numarası belirtilmeli.

- Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli

- Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet teskeresi verilmeli.

3. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan üyelerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

• Yeni dönemde, genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyeliğinden istifaların ayrı tarih ve sayılı kararlarla olsa dahi, karar yeter sayısını koruyacak oranda yapılması mümkün olabilecektir; aksi halde, yani istifalar neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin sayısının karar alma nisabının altına düşecek kadar çok olması durumunda, genel kurulun toplanıp yönetim kurulu seçimi yapması gerekecektir.

Örneğin; yedi üyeli yönetim kurulundan genel kurula kadar farklı tarihlerde de olsa, en fazla üç üye istifa edebilecek, bu hususa ilişkin yönetim kurulu kararı tarafımızdan tescil edebilecek, üçten fazla üyenin istifası halinde ise bu istisnai hükmün uygulanması mümkün olmayacak, genel kurulun seçim yapması gerekecektir.

5. Yetki verilen kişinin karara göre imza beyannamesi (1 Adet Asıl)

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Yönetim Kurulu Kararı (kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü belirtilecektir)

 

4. Yönetim Kurulu Üyesinin şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten yazı

ŞUBE KAPANIŞI

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE 

 

3. Şube Kapanış Kararı (2 Adet Noter onaylı)

 

4. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Adres Değişikliği Kararı (2 Adet Noter onaylı)

ACENTELİK TESCİLİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Acentelik Vekaletnamesi (3 Adet Noter onaylı)

ACENTELİK FESHİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE 

 

3. Acentelik Fesihnamesi (3 Adet Noter onaylı)

RESEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE 

 

3. Eski ve Yeni Adresi belirten Belediye Numaraj Belgesi (1 Adet Asıl)

Uyarı:
1- Belediye Numarataj Yazısında İlgili Şirketin Ünvanının belirtilmiş olması gerekmektedir.
2- Yazılan Eski Adresin Ticaret Sicilindeki kayıtlı adres olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri / Temsile Yetkili Kişilerin Adı-Soyadı, Ünvanı, Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri veya Vatandaşlığının Değişmesi

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Yönetim Kurulu Kararı (2 Adet Noter Onaylı - Asıl)