HARÇLI BELGELER
 

Müdürlükten harca tabi herhangi bir istemde bulunan veya örnek isteyen kimsenin isteği, harç ödenmedikçe karşılanmaz. Yetkililer sicilin içeriğini ve Müdürlükte saklanan tüm senet ve belgelerin onaylı örneklerinin veya bir olgunun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belgeleri, giderlerini ve harcını ödemek şartıyla alabilir.( 492 Sayılı Harçlar Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği - 27, 31)

Harç miktarları her yıl 01 Ocak itibariyle Maliye Bakanlığınca çıkartılan tebliğde belirlenir. Beyşehir Ticaret Odasının harçları belirleme ve tahsil etme yetkisi bulunmamakta olup harçlar Vergi Dairesi tarafından tahsil edilmektedir.

 

 

ORTAKLIK TEYİT BELGESİ

İhaleler için, Hisse devir işlemleri vb. yerler için verilen belgedir.

(44,00 TL Ticaret Sicil Harcı Oda Veznesine yatırılır, karşılığında odaya 35,00 TL ücret ödenerek teslim alınır.)

TİCARET SİCİL TASTİKNAMESİ

Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce yukarıda yazılı ticaret sicil numarasına tescil edildigini bildirmek üzere verilen belgedir.

(44,00 TL Ticaret Sicil Harcı  Oda Veznesine yatırılır, karşılığında odaya 35,00 TL ücret ödenerek teslim alınır.)

YETKİ BELGESİ

Şirket üzerinde kaç yetkilinin olduğunu gösterir belgedir.

(44,00 TL Ticaret Sicil Harcı Oda Veznesine yatırılır, karşılığında odaya 35,00 TL ücret ödenerek teslim alınır.)

ORTAKLIK DURUM BELGESİ

Şirkette bulunan mühendisleri ve hisselerini gösterir belgedir.

(44,00 TL Ticaret Sicil Harcı Oda Veznesine yatırılır, karşılığında odaya 35,00 TL ücret ödenerek teslim alınır.)

İHALE DURUM BELGESİ (A-B BENDİ)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhaleye Katılımda Yeterlilik Kurallarına Dair 10.Maddesinin (A-B) bendinde istinaden verilen belge olup, belgede, ihale tarihi itibariyle, mevzuatı ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi için gerekli olan (a) ve (b) bentlerine ilişkin belge Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmalıdır.


(44,00 TLTicaret Sicil Harcı Oda Veznesine yatırılır, karşılığında odaya 35,00 TL ücret ödenerek teslim alınır.)

İHALE DURUM BELGESİ (G BENDİ)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhaleye Katılımda Yeterlilik Kurallarına Dair 10.Maddesinin (g) bendinde istinaden verilen belge olup, belgede, ihale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğuna dair bilgi yer almaktadır.

(odaya 30,00 TL ücret ödenerek teslim alınır.)

111. MADDE BELGESİ

Ticaret Sicil Yönetmeliği 111. Maddesine göre tanzim edilen, üye firmanın Ticaret Sicil Numarası, Unvanı, adresi,tescil tarihini ve amaç konusunun yer aldığı harçlı belgedir. Geçerlilik süresi 1 ay olan bu belge, merkez nakil işlemlerinde alınmaktadır.

(44,00 TL Ticaret Sicil Harcı Oda Veznesine yatırılır, karşılığında odaya 35,00 TL ücret ödenerek teslim alınır.)

120. MADDE BELGESİ:

Üye firmanın şube açılışlarında kullanması üzere verilen belgedir.

(44,00 TL Ticaret Sicil Harcı  Oda Veznesine yatırılır, karşılığında odaya 35,00 TL ücret ödenerek teslim alınır.)

İFLAS KONKORDATO BELGESİ

Üye firmanın talebi üzerine, Ticaret Sicil Numarası, Unvanı ve Adresi yer alan firmanın iflas ve konkordato gibi bir durumunun mevcut olup, olmadığına dair Ticaret Sicil Dosyasının incelenmesi neticesinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10uncu maddesi son fıkrasının (a) ve (b) bendine göre düzenlenen belgedir.

(44,00 TL Oda Veznesine yatırılır, karşılığında odaya 35,00 TL ücret ödenerek teslim alınır.)

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ

Talep üzerine ilgili firmanın Ticaret Sicil Dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kopyasının onaylı olarak düzenlenmesidir. Onaysız talep edilen gazeteler için ücret talep edilmez.

(Her sayfa için, 13,10 TL Ticaret Sicil Harcı Oda Veznesine yatırılır, karşılığında her sayfa için odaya 11,00 TL ücret ödenerek teslim alınır.)